Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie 2017

 

Niemodlin, dnia 20.11.2017r.

L. dz. SZOZ/K/1358/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

1. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, świadczenia wykonywane przez lekarzy ortopedów,

2. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, świadczenia wykonywane przez lekarzy (internista, anestezjolog, neurolog, chirurg ogólny, psychiatra, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista chorób płuc),

3. w zakresie: konsultacji chirurgicznych i kwalifikacji pacjentów ZOL wymagających żywienia dojelitowego i pozajelitowego,

4. w zakresie: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Umowy w na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres:

a. W rodzaju świadczeń pielęgnacyjno opiekuńczych, konsultacji chirurgicznych i kwalifikacji pacjentów ZOL wymagających żywienia dojelitowego i w zakresie badań laboratoryjnych: od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.,

b. W rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej zakładu www.zol.niemodlin.pl lub bezpośrednio w siedzibie zakładu w sekretariacie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 w godzinach 08:00 – 15:00.

Oferty należy składać w sekretariacie zakładu ul. Zamkowa 4 w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na świadczenia zdrowotne” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń w terminie do dnia 29.11.2017r. do godziny 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 dnia 29.11.2017r. o godz. 1005.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszona na stronie internetowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej www.zol.niemodlin.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 .

SZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

SZOZ zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 

Zatwierdzam dn. 20.11.2017r.

DYREKTOR

SZOZ w Niemodlinie

Jadwiga Konieczniak

 

PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf
DOCZał nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOCXZał. nr 2 Wykaz usług chir.docx
DOCZał. nr 3 Wykaz badan laboratoryjnych .doc
PDFWyniki konkursu 2017.pdf