Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzątanie pomieszczeń na rok 2010

 

Niemodlin: Sprzątanie pomieszczeń SZOZ w Niemodlinie
Numer ogłoszenia: 375038 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 77 403 34 15, faks 77 403 34 15.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zol.niemodlin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń SZOZ w Niemodlinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń SZOZ w Niemodlinie o łącznej powierzchni podłóg 1398m2, z wykorzystaniem własnego sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych, stałe zabezpieczenie w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, zapachowe kostki WC, worki na śmieci w ilościach zabezpieczających potrzeby, z uwzględnieniem: - mycia okien min. 3 razy w roku, - mycia parapetów okiennych 5 razy w tygodniu, - mycia kloszy oświetleniowych 2 razy w roku, - codziennego opróżnianie koszy na śmieci, - wynoszenia odpadów komunalnych do wyznaczonego miejsca w zależności od potrzeb, oraz mycia i dezynfekcji z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych: - powierzchni poziomych 2 razy dziennie, - drzwi 3 razy w tygodniu, - mycie klamek raz dziennie, - powierzchni pionowych raz na kwartał i według potrzeb, - WC i łazienek 2 razy dziennie i według potrzeb. 2. Wszystkie środki czystości i dezynfekcyjne o szerokim spekrum działania, włącznie z prątkami gruźlicy, zakupione przez Wykonawcę w celu wykonania usługi, winny posiadać pozwolenie na obrót wydane przez Ministra Zdrowia i być dopuszczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Wykaz środków zaakceptowany przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy. Wykaz powinien zawierać nastepujące informacje: nazwa środka, jego producent, przeznaczenie, zakres i czas działania, użyte stężenie. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy usługi określa załącznik Nr 1 do specyfikacji. 4. Usługi, o których mowa w ust. 1 Wykonawca będzie świadczył codziennie w sposób nie zakłócający pracy Zamawiającego w godzinach 7.00 - 18.00..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 2 600,00 złotych (słownie: dwa tysiące sześćset zł).
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykazanie za ten okres wykonania 3 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej o wartości netto nie niższej niż 70 000,00 zł każda usługa oraz udokumentuje należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagane jest aby co najmniej 1 usługa świadczona była nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (do dnia wszczęcia postępowania).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Dowód wniesienia wadium. 2)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg zał. nr 5 do SIWZ. 3)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie - jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę, nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w pkt. VI. 2.2). 4)Wykonawca będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą dołącza do oferty aktualny wypis z ewidencji działalności gopsodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zol.niemodlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorzadowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 11:45, miejsce: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania: 
  1.  DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2.  DOCXZałączniki do SIWZ
  3.  DOCZawiadomienie o wyborze oferty