Przejdź do treści strony
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2014

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217) Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, świadczenia wykonywane przez lekarzy ortopedów,

 2. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, świadczenia wykonywane przez lekarzy anestezjologów.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 1 roku.

 

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.


Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w sekretariacie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4.
 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w sekretariacie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 w terminie do dnia 29.12.2014 r. do godziny 12ºº.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 dnia 29.12.2014 r. o godz. 1215.

Ogłoszenie z rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej www.zol.niemodlin.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 .
SZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

SZOZ zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania. 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SZOZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 

DYREKTOR

                                                 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                   Teresa Adamczyk

DOCWynik konkursu 

 

 

 

 


 

 


 

 

  


 


 

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Teresa Adamczyk
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 10:16
  przez: Maria Zalewska
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  odwiedzin: 1881
Dane jednostki:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Zamkowa 4
NIP: 9910227426 REGON: 532203808
Numer konta: Konto nr: 75 8890 1079 0011 8112 2006 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 34 15
fax: 77 403 34 15
e-mail: info@zol.niemodlin.pl
strona www: zol.niemodlin.pl