Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut organizacyjny jednostki

STATUT

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NIEMODLINIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Zakład posiada osobowość prawną.

 

§ 2.

 

Podmiotem tworzącym zakład jest Gmina Niemodlin.

 

§ 3.

 

Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Zamkowej 4 w Niemodlinie.

 

§ 4.

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,poz. 654 ze zmianami), zwanej w dalszej części statutu „Ustawą”,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 5. przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej innych niż określone w punkach od 1 do 4.,
 6. niniejszego Statutu.

 

Rozdział II

Cele i zadania zakładu

 

§ 5.

 

 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
 2. Do zadań Zakładu należy:
 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
 3. profilaktyka i promocja zdrowia,
 4. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Na zasadach określonych w umowie użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Niemodlin jako użyczającą a Zakładem jako biorącym w użyczenie Zakład może wynajmować pomieszczenia pozostające w jego dyspozycji.

 

§ 6.

 

W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje w szczególności z:

 1. innymi podmiotami leczniczymi,
 2. placówkami naukowo-badawczymi,
 3. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
 4. jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

Rozdział III

Organy Zakładu

 

§ 7.

Organami Zakładu są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Społeczna

§ 8.

 

 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
 3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje inna osoba pisemnie przez niego upoważniona.

§ 9.

 

 1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym                   i opiniodawczym Rady Miejskiej i Burmistrza Niemodlina jako organu wykonawczego Gminy oraz organem doradczym Dyrektora.
 2. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Niemodlinie.
 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 4. W skład Rady wchodzą:
 1. jako przewodniczący – Burmistrz Niemodlina lub osoba przez niego wyznaczona,
 2. jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Opolskiego                       i przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Niemodlinie w liczbie przez Radę Miejską w Niemodlinie ustalonej.
 1. Rada wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Rada Miejska w Niemodlinie odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:
 1. rezygnacji z pełnionej funkcji,
 2. zmiany przez organ, który go desygnował,
 3. podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.
 1. Obsługę techniczno – administracyjną Rady zapewnia Zakład.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Zakładu

 

§ 10

 

 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
 1. komórki organizacyjne działalności medycznej,
 2. komórki organizacyjne działalności niemedycznej,
 3. samodzielne stanowiska pracy.
 1. W skład komórek organizacyjnych działalności medycznej zalicza się:
 1. Pion działalności podstawowej:
 1. Zakład Opiekuńczo Leczniczy,
 2. Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej,
 3. Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej,
 4. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.
 1. Dział farmacji szpitalnej.
 1. W skład komórek organizacyjnych działalności niemedycznej tworzących pion administracyjno gospodarczy wchodzą:
 1. dział finansowo księgowy i spraw pracowniczych,
 2. zaplecze gospodarcze.
 1. Samodzielne stanowiska pracy:
 1. pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością,
 2. radca prawny.
 1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

 

§ 11

 

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych             w Ustawie.
 2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.
 4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.
 5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie          o rachunkowości.
 6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat                 i informacja dodatkowa.
 7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Niemodlinie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 12.

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 13.

 

Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.