Przejdź do treści strony
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie 2016

Niemodlin, dnia 04.11.2016r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016r. poz. 1638 tekst jednolity) Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

 1. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, świadczenia wykonywane przez lekarzy ortopedów,
 2.    w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, świadczenia wykonywane przez lekarzy (internista, anestezjolog, neurolog, chirurgia ogólna, psychiatra, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista chorób płuc),
 3. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, świadczenia wykonywane przez psychologa,
 4. w zakresie: densytometrii układu kostnego i USG dla pacjentów Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej,
 5. w zakresie: diagnostyki RTG dla pacjentów SZOZ,
 6. w zakresie: konsultacji i kwalifikacji pacjentów ZOL wymagających żywienia dojelitowego i  pozajelitowego,
 7. w zakresie: badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

   

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w sekretariacie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w sekretariacie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 w terminie do dnia 14.11.2016r. do godziny 10ºº.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 dnia 14.11.2016r. o godz. 1015.

 

Ogłoszenie z rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej www.zol.niemodlin.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 .

 

SZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

SZOZ zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SZOZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.

 

 

                                                                                               Zatwierdzam

 

   DYREKTOR

                                    Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                    Jadwiga Konieczniak

 

 

Zmiana terminu składania ofert

DOCZmiana terminu składania ofert.doc

Wyniki konkursu

DOCWynik konkursu.doc

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2016
  przez: Maria Zalewska
 • opublikowano:
  04-11-2016 14:52
  przez: Maria Zalewska
 • zmodyfikowano:
  21-11-2017 13:46
  przez: Maria Zalewska
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  odwiedzin: 1106
Dane jednostki:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Zamkowa 4
NIP: 9910227426 REGON: 532203808
Numer konta: Konto nr: 75 8890 1079 0011 8112 2006 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 34 15
fax: 77 403 34 15
e-mail: info@zol.niemodlin.pl
strona www: zol.niemodlin.pl