Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie 2018

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Niemodlin, dnia 26.11.2018r.

L. dz. SZOZ/K/1225/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r. poz. 160 za zm.) Dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, świadczenia wykonywane przez lekarzy ortopedów

1. Oferta powinna spełniać wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu.

2. Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej zakładu www.zol.niemodlin.pl lub bezpośrednio w siedzibie zakładu w sekretariacie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 w godzinach 08:00 – 15:00.

3. Oferty należy składać w sekretariacie zakładu ul. Zamkowa 4 w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na świadczenia zdrowotne” w terminie do dnia 05.12.2018r. do godziny 10ºº.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SZOZ w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 dnia 05.12.2018r. o godz. 1005.

5. Informacja z rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszona na stronie internetowej w BIP Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej www.zol.niemodlin.pl.

6. Umowy w na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres: od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

Zatwierdzam dn. 26.11.2018r.

DYREKTOR

SZOZ w Niemodlinie

Jadwiga Konieczniak