Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych niepodfoliowanych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

 

Niemodlin: Dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych niepodfoliowanych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
Numer ogłoszenia: 152760 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 77 403 34 15, faks 77 403 34 15. 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zol.niemodlin.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych niepodfoliowanych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek jednorazowych niepodfoliowanych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie: pieluchomajtki dla dorosłych dzienne rozmiar XL (obwód 130 -170cm): - chłonność min. 2100ml badana metodą ISO 11948-/1, bez elementów lateksowych, wszystkie warstwy pieluchomajtki wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtki na całej powierzchni, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary, ilość pieluchomajtek : 150 sztuk; pieluchomajtki dla dorosłych nocne rozmiar XL (obwód 130 -170cm): - chłonność min. 2700ml badana metodą ISO 11948-/1, bez elementów lateksowych, wszystkie warstwy pieluchomajtki wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtki na całej powierzchni, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary, ilość pieluchomajtek : 150 sztuk; pieluchomajtki dla dorosłych dzienne rozmiar L (obwód 100 -150cm): - chłonność min. 2100ml badana metodą ISO 11948-/1, bez elementów lateksowych, wszystkie warstwy pieluchomajtki wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtki na całej powierzchni, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary, ilość pieluchomajtek: 10500 sztuk; pieluchomajtki dla dorosłych nocne rozmiar L (obwód 100 -150cm): - chłonność min. 2700 badana metodą ISO 11948-/1, - bez elementów lateksowych, wszystkie warstwy pieluchomajtki wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtki na całej powierzchni, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary, ilość pieluchomajtek: 8000 sztuk; pieluchomajtki dla dorosłych dzienne rozmiar M (obwód 75 -110cm): - chłonność min. 1700ml badana metodą ISO 11948-/1, bez elementów lateksowych, wszystkie warstwy pieluchomajtki wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtki na całej powierzchni, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary, ilość pieluchomajtek: 8000 sztuk; pieluchomajtki dla dorosłych nocne rozmiar M (obwód 75 -110cm): - chłonność min. 2500ml badana metodą ISO 11948-/1, bez elementów lateksowych, wszystkie warstwy pieluchomajtki wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtki na całej powierzchni, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary, ilość pieluchomajtek: 6000 sztuk; podkłady chłonne celulozowe 60cm x 90cm: - chłonność min. 1400ml badana metodą ISO 11948-/1, warstwa górna wykonana z miękkiej włókniny, podkład od spodu zabezpieczony nieprzemakalną folią, która wykonana jest z materiału antypoślizgowego, ilość 8400 sztuk; myjki jednorazowe niepodfoliowane: - wykonane z włókniny igłowanej wodnie, ilość 40000 sztuk;.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

 III.2) ZALICZKI

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 II.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

 III.6) INNE DOKUMENTY

 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg zał. Nr 5 do SIWZ. 2) Upoważnienie osób, które podpisują ofertę, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 3) Wykonawca będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą dołącza do oferty aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię).

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 • 1 - Cena - 70

 • 2 - jakość - 30

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zol.niemodlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin w sekretariacie.

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 13:45, miejsce: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin - sekretariat.

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PDFSIWZ (148,21KB)

PDFWzór umowy (65,97KB)

DOCZałączniki (69,50KB)

DOCOdpowiedzi na zapytania (15,50KB)

DOCOdpowiedzi na zapytania (15,50KB)

DOCOdpowiedzi na zapytania (18,00KB)

PDFInformacja o wyborze oferty (62,49KB)