Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie

 

Niemodlin: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie
Numer ogłoszenia: 129408 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 77 403 34 15, faks 77 403 34 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SZOZ w Niemodlinie obejmujące całodzienne wyżywienie przez wszystkie dni tygodnia przez okres jednego roku. 2. Ilość posiłków może ulegać zmianie w zależności od stanu i ilości pacjentów. Zamawiający oświadcza, że ilość żywionych pacjentów nie będzie mniejsza niż 45 i nie większa niż 60 pacjentów dziennie. Ilość zamawianych posiłków będzie zgłaszana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Średnio w okresie ostatnich 12 miesięcy żywiono 55 pacjentów dziennie. 3. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie w kuchni Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej, zasad dobrej praktyki produkcyjnej. 5. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm, składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanym placówkom służby zdrowia, z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowywania posiłków wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, objętości i gramatury potraw. 6. Wykonawca będzie dostarczał posiłki codziennie, własnym transportem, na swój koszt, samochodem przystosowanym do przewozu żywności posiadającym pozytywną opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 7. Posiłki będą dostarczane do siedziby SZOZ, a następnie na oddziały ZOL w ilości i rodzaju diet na podstawie zamówienia telefonicznego dokonanego przez pracownika Zamawiającego do godz. 14.00 na dzień następny. 8. Posiłki mają być dostarczane w odpowiednich termosach transportowych przystosowanych do transportu żywności, spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. 9. Przekazanie, odbiór posiłków i sprawdzenie ilości i rodzaju diet następować będzie w obecności pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Wyżywienie pacjentów obejmuje nastepujące diety: 1) dieta normalna 3 posiłki dziennie: śniadanie godz. 800; obiad godz. 1300; kolacja godz. 1700; 2) dieta lekkostrawna: 3 posiłki dziennie: śniadanie godz. 800; obiad godz. 1300; kolacja godz. 1700; 3) dieta cukrzycowa: śniadanie godz. 800; obiad godz. 1300; kolacja godz. 1700 i 2 posiłki dodatkowo o godz. 1000 i 2000; 4) dieta płynna odżywcza przez sondę: posiłki wysokobiałkowe, wysokoenergetyczne, miksowane 5 razy dziennie po 300ml; 5) Wykonawca dopuszcza przygotowanie innych diet zgłaszanych przez Zamawiającego, niż wyżej wymienione, w przypadku specjalnych zaleceń lekarskich. 11. Wykonawca ma obowiązek powierzenia przygotowywania jadłospisu w poszczególnych dietach osobie posiadającej w tym zakresie wykształcenie specjalistyczne dietetyka. 12. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do akceptacji Zamawiającemu jadłospisy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 13. Wykonawca zapewni odbiór, mycie, dezynfekcję / wyparzanie naczyń w pomieszczeniu kuchennym oraz czynności porządkowe w miejscu spożywania posiłków przez pacjentów (mycie powierzchni szafek i stolików). 14. Wykonawca zapewni przygotowanie i przechowywanie próbek żywieniowych do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Wykonawca zapewni usuwanie wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych po każdym posiłku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno-epiemiologicznymi. 16. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania reżimu sanitarnego w pomieszczeniu kuchennym zgodnie z wymogami sanitarno-epiemiologicznymi. 17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie powinni być zaopatrzeni: a) w jednolity strój i inne środki ochrony osobistej przystosowane do miejsca i charakteru pracy, b) posiadać aktualną książeczkę zdrowia. 18. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych informacji w toku wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych Zamawiającego i przebywających w zakładzie pacjentów, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia i uzyskania stosownego zobowiązania od swoich pracowników. 19. Za wszelkie uchybienia ujawnione w trakcie przeprowadzanych kontroli, wynikające ze świadczonej usługi odpowiada Wykonawca. 20. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie kuchenne na parterze wyposażone w meble kuchenne. Opłata za udostępnienie pomieszczenia wynosi 700,00 netto + VAT za 1 miesiąc. 21. Wykonawca ma zapewnić naczynia, sztućce, wózek bemarowy do dystrybucji posiłków na poszczególne oddziały ZOL oraz inny sprzęt AGD niezbędny do świadczenia usługi zgodny z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykazanie za ten okres wykonania lub wykonywania co najmniej jednej usługi polegającej na żywieniu pacjentów o wartości netto min. 150 000,00 zł z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi żywienia zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający wymaga, aby wykazane usługi były wykonywane w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg zał. Nr 5 do SIWZ. 2) Oświadczenie, że osoba przygotowująca jadłospis, posiada wykształcenie specjalistyczne dietetyka (treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym). 3) Upoważnienie osób, które podpisują ofertę, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) Wykonawca będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą dołącza do oferty aktualny wypis z ewidencji działalności gopsodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię) w celu potwierdzenia prawa do reprezentowania podmiotu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zol.niemodlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej 49-100 Niemodlin, ul. Zamkowa 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2011 godzina 11:30, miejsce: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej 49-100 Niemodlin, ul. Zamkowa 4 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PDFSIWZ (132,90KB)

DOCZałączniki (43,00KB)

PDFWzór Umowy (74,04KB)

DOCzmiana SIWZ (11,50KB) 

DOCzapytania i odpowiedzi do przetargu (31,50KB)

DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15,53KB)