Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny

                                                                                                         

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Niemodlinie

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin opracowano w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,poz.654 ze zmianami) zwana dalej ustawa,
 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz. 1793  ze zmianami),
 3. ustawę z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami),
 4. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
 5. statut Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie,
 6. inne przepisy regulujące działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2

 

Regulamin Organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie w tym:

 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych działalności medycznej,
 2. organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym warunki współdziałania między tymi komórkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania Zakładu pod względem leczniczym oraz administracyjnym i gospodarczym,
 3. warunki współdziałania z innymi świadczeniodawcami, w szczególności z podmiotami, wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości leczenia i ciągłości postępowania z pacjentem.

 

§ 3

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 4

Zakład posiada osobowość prawną.

 

§ 5

 

Siedzibą Zakładu jest miasto Niemodlin, ul. Zamkowa 4.

 

§ 6

 

 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zakład oraz organem doradczym Dyrektora.
 2. Zasady i tryb działania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej oraz Statut Zakładu.

§ 7

 

 1. Postępowanie kancelaryjne w Zakładzie, obieg dokumentów, znakowanie pism określa Instrukcja Kancelaryjna oraz Instrukcja archiwizowania dokumentów.
 2. Szczegółowe zasady sporządzania, obiegu, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji określa instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów.
 3. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz zarządzania systemem informatycznym określa instrukcja – Polityka bezpieczeństwa informacji.
 4. System kontroli zarządczej określa Regulamin kontroli zarządczej oraz Polityka zarządzania ryzykiem.
 5. Zadania Zakładu w sytuacji zagrożenia pożarowego określa Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 6. Ogólne zasady utrzymania czystości pomieszczeń oraz zapobiegania zakażeniom szpitalnym określa Plan higieny zakładu.

 

§ 8

 

 1. Wewnętrzny porządek oraz czas pracy poszczególnych grup zawodowych określa Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników.
 2. Wymogi kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk w Zakładzie określają odrębne przepisy.

§ 9

 

Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

 

§ 10

 

Rodzajami działalności leczniczej Zakładu są:

 1. Stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne świadczenia zdrowotne,
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

§ 11

 

 1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1. stacjonarnej, specjalistycznej opieki długoterminowej,
  2. ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
  3. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 2. Do zadań Zakładu należy również:
 1. współdziałanie z innymi podmiotami, wykonującymi działalność leczniczą,
 2. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i realizacji programów zdrowotnych,
 3. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:  
  1. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń pozostających w jego dyspozycji na zasadach określonych w umowie użytkowania zawartej pomiędzy Gminą Niemodlin, jako Dającym w użytkowanie a Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej, jako Użytkownikiem.
  2. odpłatnej działalności leczniczej osobom nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 1. Struktura organizacyjna

 

§ 12

 

 1. W skład Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie wchodzą:
 1. pion działalności podstawowej w tym komórki organizacyjne świadczące usługi medyczne:
 1. zakład opiekuńczo leczniczy,
 2. gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej,
 3. poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej wraz z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym.
 1. dział farmacji szpitalnej.
 2. pion administracyjno gospodarczy w tym:
 1. dział finansowo księgowy i spraw pracowniczych,
 2. zaplecze gospodarcze.
 1. samodzielne stanowiska pracy:
 1. pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością,
 2. radca prawny.
 1. Komórki organizacyjne działalności medycznej, niemedycznej i samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad działaniem komórek, działu i stanowisk samodzielnych.
 3. Dyrektor może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów.
 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zasady kierowania Zakładem

 

§ 13

 

 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje Zakład na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
 3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
 4. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
 5. Podczas nieobecności Dyrektora, Zakładem kieruje inna osoba pisemnie przez niego upoważniona.

§ 14

 

 1. Dyrektor wykonując swoją funkcję zapewnia w szczególności:
 1. koordynację działania wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie zgodności z zadaniami statutowymi,
 2. organizację kontroli wykonywania zadań przez poszczególne komórki organizacyjne,
 3. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 4. realizację zadań zleconych przez podmiot tworzący,
 5. udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych określonych odrębnymi przepisami,
 6. bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych.
 1. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne:
 1. zarządzenia,
 2. decyzje,
 3. instrukcje,
 4. procedury.
 1. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.
 2. Dyrektor zawiera umowy cywilno prawne na realizację świadczeń zdrowotnych i inne.
 3. Dyrektor ostatecznie rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia pracowników i pacjentów.
 4. Dyrektor wydaje i zatwierdza Regulaminy obowiązujące w Zakładzie.
 5. Do wyłącznej aprobaty Dyrektora należą sprawy:
 1. związane z wykonywaniem funkcji kierownika Zakładu,
 2. nadzór nad działalnością osób bezpośrednio podległych,
 3. współdziałanie z Radą Społeczną,
 4. współdziałanie z organem założycielskim oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 5. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
 6. ustalanie Regulaminu Organizacyjnego,
 7. zakup sprzętu i aparatury medycznej z zachowaniem przepisów prawa.

 

§ 15

 

Do podstawowych zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym ewidencji księgowych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów.
 2. Kontrolowanie wszelkich dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz kontrola operacji finansowych z punktu widzenia legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, gospodarności, rachunku ekonomicznego i polityki finansowej Zakładu.
 3. Prowadzenie okresowych analiz ekonomicznych i oceny sytuacji finansowej Zakładu.
 4. Systematyczna kontrola, inwentaryzacja i rozliczanie majątku Zakładu w tym środków trwałych i przedmiotów użytkowych.
 5. Inne, wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

 

§ 16

 

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych:

 1. Pracownik zajmujący stanowisko kierownicze zobowiązany jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki, którą kieruje, w sposób zapewniający właściwy poziom udzielania świadczeń i obowiązujące standardy.
 2. W szczególności do obowiązków osób kierujących komórkami organizacyjnymi należy:
 1. kierowanie pracą podległej komórki,
 2. nadzór nad efektywnością i skutecznością działania podległej komórki,
 3. przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych,
 4. przestrzeganie przy realizacji zadań dyscypliny ekonomicznej i finansowej,
 5. nadzór nad warunkami pracy pracowników z uwzględnieniem przepisów BHP i P.POŻ,
 6. ocenianie pracowników,
 7. opracowywanie instrukcji stanowiskowych,
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.
 1. Uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych:
 1. wydawanie podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórce organizacyjnej oraz ocena ich realizacji,
 2. systematyczne monitorowanie jakości udzielanych świadczeń,
 3. wyznaczanie swojego zastępcy oraz okresowego delegowania części posiadanych uprawnień poszczególnym pracownikom,
 4. zgłaszanie do Dyrektora uwag, wnioskowanie o nagrody, kary dla podległych pracowników.
 1. Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za:
 1. rzetelną i terminową realizację powierzonych obowiązków, zadań i wykorzystanie posiadanych uprawnień,
 2. przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i finansowej w podejmowanych decyzjach,
 3. efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie z kodeksem pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych,
 4. terminowość i rzetelność prowadzonej dokumentacji,
 5. dbanie o dobro oraz właściwy wizerunek Zakładu.

 

§ 17

 

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników.

 1. Do obowiązków pracowników należy w szczególności:
 1. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy,
 2. kompletne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,
 3. utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezbędnym do wykonywania zadań na danym stanowisku,
 4. przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i P.POŻ,
 5. przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,
 6. współpraca i współdziałanie w zespole,
 7. postawa etyczna.
 1. Uprawnienia pracowników obejmują w szczególności:
 1. otrzymanie i aktualizację formalnie określonych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
 2. dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań,
 3. właściwe i bezpieczne dla danego stanowiska warunki pracy,
 4. zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku niemożności samodzielnego wywiązania się z zadań.
 1. Pracownik ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
 1. jakość, terminowość i ilość wykonanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków ich realizacji,
 2. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur obowiązujących w Zakładzie.

 

§ 18

 

 1. Celem współdziałania komórek organizacyjnych jest:
 1. prawidłowa realizacja zadań statutowych,
 2. integracja działań komórek organizacyjnych,
 3. usprawnianie procesów informacyjno – decyzyjnych.
 1. Do podstawowych elementów współdziałania zalicza się w szczególności odbywanie okresowych spotkań Dyrektora i kadry kierowniczej z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych oraz stałej i bieżącej komunikacji z komórkami organizacyjnymi.
 2. Spotkania mają na celu:
 1. wzajemną wymianę informacji w zakresie podejmowanych wspólnych działań,
 2. omawianie realizacji zadań i wymianę poglądów.
 1. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do realizacji ustaleń podjętych na spotkaniu z Dyrektorem oraz do przekazania informacji pracownikom.

 

IV.  Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 19

 

 1. Zadania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego:
 1. świadczenia udzielane przez lekarza,
 2. świadczenia udzielane przez pielęgniarką,
 3. rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 4. terapia zajęciowa,
 5. świadczenia psychologa,
 6. leczenie dietetyczne,
 7. badania diagnostyczne i leczenie farmakologiczne w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej,
 8. zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej,
 9. edukacja zdrowotna, przygotowująca pacjenta i jego rodzinę lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
 1. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii Ambulatoryjnej jest:
  1. wykonywanie w trybie ambulatoryjnym zabiegów rehabilitacji leczniczej w zakresie:
 1. fizykoterapii w tym elektrolecznictwa i światłolecznictwa,
 2. kinezyterapii w tym indywidualnej pracy z pacjentem,
 3. masażu leczniczego,
 4. leczenia polem magnetycznym i krioterapii.
  1. Profilaktyka i edukacja zdrowotna minimalizująca skutki choroby i niesprawności ruchowej.
 1. Zadaniem Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu obejmujących:
  1. badanie lekarskie,
  2. udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych, ordynowanie koniecznych leków i wyrobów medycznych,
  3. kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
  4. udzielanie innych niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych właściwych dla danej specjalności.
 2. Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy:
  1. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  2. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
  3. organizowanie zaopatrzenia Zakładu w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  4. udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
  5. udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  6. współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Zakładzie,
  7. ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla pacjentów zakładu opiekuńczo leczniczego.
 3. Do zadań Działu Finansowo Księgowego i Spraw Pracowniczych należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i socjalnych,
  2. przygotowanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilno prawnych, wynagrodzeniem oraz zmianą warunków pracy i płacy,
  3. czuwanie nad prawidłowa realizacją przepisów kodeksu pracy oraz innych aktów określających prawa i obowiązki pracowników,
  4. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych wraz z należnymi dodatkami,
  5. rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń,
  6. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,
  7. zaopatrywanie w odzież ochronną, roboczą, materiały biurowe i druki,
  8. prowadzenie pełnej sprawozdawczości i rozliczeń finansowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 4. Podstawowym zadaniem Zaplecza Gospodarczego jest ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości na terenie posesji oraz naprawa i konserwacja urządzeń z wyłączeniem sprzętu medycznego i elektrycznego.
 5. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością kompleksowo prowadzi, nadzoruje i koordynuje sprawy związane z funkcjonowaniem wdrożonego systemu jakości ISO w Zakładzie.
 6. Podstawowym zadaniem Radcy Prawnego jest obsługa prawna Zakładu, zastępstwo przed organami orzekającymi oraz udzielanie porad i opinii również pracownikom Zakładu.

§ 20

 

Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników znajdują się w aktach osobowych.

 

§ 21

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Zakładu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Zakładu określonych w przepisach prawnych,
 2. inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Zakładu,
 3. dbałość o należyty wizerunek Zakładu,
 4. działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia,
 5. przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych wśród pracowników,
 6. działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego,
 7. działania na rzecz skutecznego przekazu informacji przez kadrę kierowniczą podległym pracownikom,
 8. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji.

 

 

 

 

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 22

 

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, a także za całkowitą odpłatnością.
 2. Zakład prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Korzystający z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zobowiązani są przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

§ 23

 

Zakres udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych wynika z postanowień Statutu Zakładu, niniejszego Regulaminu, umów zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych umów oraz wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego.

§ 24

 

Zakład posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 potwierdzony certyfikatem, obejmujący swym zakresem:

 1. Świadczenie usług opiekuńczo – leczniczo – pielęgnacyjnych nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi.
 2. Działalność fizjoterapeutyczną.
 3. Ortopedię i traumatologię ambulatoryjną.
 4. Promocję zdrowia.

§ 25

 

 1. Politykę jakości Zakład realizuje poprzez stałą poprawę skuteczności działań w zakresie jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie kwalifikacji i zaangażowanie wszystkich pracowników.
 2. W ramach polityki jakości Zakład dąży do:
 1. zapewnienia najlepszych warunków do wykonywania usług,
 2. stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 3. stałego monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych usług,
 4. ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.
 1. W ramach polityki jakości wszyscy pracownicy Zakładu są zobligowani do realizacji polityki Systemu Zarządzania Jakością.

 

§ 26

 

W Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej i Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej udzielane są świadczenia zdrowotne na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

§ 27

 

 1. Zakład opiekuńczo leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. W zakładzie opiekuńczo leczniczym udzielane są świadczenia zdrowotne osobom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, które w ocenie skalą poziomu samodzielności zwaną „skalą Barthel” otrzymały 40 punktów lub mniej.
 3. Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 4. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w ZOL.
 5. Opłata ustalana jest przez Dyrektora Zakładu na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy w szczególności:
 1. decyzji organu rentowego albo emerytalno rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty lub renty socjalnej,
 2. decyzji o przyznaniu zasiłku stałego.
 1. Osoba przyjęta do Zakładu zobowiązana jest podpisać zgodę na ponoszenie odpłatności za świadczenia, o których mowa w pkt. 3 i 4.

 

§ 28

 

 1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.
 2. Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo leczniczego oraz wymaganą przy kierowaniu dokumentację określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych ( Dz.U. poz. 731 z 2012r.).
 3. Dyrektor Zakładu udziela informacji o kolejności i przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczo leczniczego.

 

 1. Wysokość opłat pobieranych przez Zakład

 

§ 29

 

 1. Zakład pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
 2. Wysokość opłat ustalana jest odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

 

 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

§ 30

 

 1. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakład realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
 3. Zakład na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz gabinety lekarza rodzinnego o zakresie udzielanych świadczeń medycznych.
  1. Postanowienia końcowe

 

§ 31

 

 1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności leczniczej i pozostałe obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin organizacyjny zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej ustalony przez Dyrektora zostaje wprowadzony w życie zarządzeniem wewnętrznym i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
 3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin Porządkowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie zatwierdzony Uchwałą Nr 3/2008 Rady Społecznej SZOZ w Niemodlinie z dnia 28.04.2008r ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Społecznej Nr 5/2010 z dnia 25.06.2010r.